Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /var/www/html/wp-content/themes/wp-argal/ndframework/core/ndsThemeOpt.php on line 718

Polityka prywatności

www.argalpompy.pl

Ta aplikacja gromadzi wybrane dane osobowe użytkowników.

Właściciel gromadzonych danych

CREST PROCESS ENGINEERING LTD. – 14, HAYDON INDUSTRIAL ESTATE, RADSTOCK BA3 3RD,
[email protected]

Rodzaje gromadzonych danych

Do danych osobowych gromadzonych przez tą Aplikację należą: cookies, dane związane z użytkowaniem strony, imię, nazwisko i adres e-mail.

Jeśli gromadzeniu podlegać będą inne rodzaje danych osobowych niż te wymienione powyżej, Użytkownik zostanie o tym poinformowany w polityce prywatności lub przy użyciu specjalnego powiadomienia przed przekazaniem danych. Dane osobowe mogą być przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika lub gromadzone automatycznie podczas korzystania z Aplikacji.

Stosowanie cookies – lub innych narzędzi trackujących – przez tą Aplikację lub właścicieli innych serwisów korespondujących z Aplikacją, jeśli nie postanowiono inaczej, ma na celu zidentyfikowanie Użytkownika i jego potrzeb, aby następnie oferować usługi dopasowane do jego indywidualnych oczekiwań.

Nieuzyskanie informacji o Użytkowniku może uniemożliwić Aplikacji dostarczanie części usług.

Użytkownicy odpowiedzialni są za treść przekazywanych danych osobowych, publikowanych lub udostępnianych za pośrednictwem tej Aplikacji, potwierdzając tym samym, że posiadają zgodę właściciela danych (w przypadku wykorzystywania danych osób trzecich) na ich udostępnianie.

Sposób i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Administrator danych osobowych Użytkowników przetwarza je w sposób gwarantujący zachowanie wszelkich środków ostrożności zapobiegających niepowołanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu usunięciu danych osobowych.

Przetwarzania danych osobowych dokonuje się przy użyciu komputera i/lub narzędzi IT według ustalonych procedur organizacyjnych, ściśle związanych z celem przetwarzania. Oprócz Administratora danych, w niektórych przypadkach dostęp do danych mogą uzyskać inne podmioty będące częścią przedsiębiorstwa (dział administracji, sprzedaży, marketingu, prawny, administrator systemu) oraz podmioty zewnętrzne, świadczące usługi, dla których realizacji niezbędne jest pozyskanie danych osobowych (takie jak obsługa techniczna, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje marketingowe). Aktualną listę podmiotów posiadających dostęp do danych osobowych Użytkowników można uzyskać kontaktując się z Administratorem danych.

Miejsce

Dane przetwarzane są w biurze Administratora danych osobowych i innych miejscach, gdzie zlokalizowane są podmioty biorące udział w przetwarzaniu danych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Administratorem danych.

Czas

Dane Użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania usług oczekiwanych przez Użytkownika lub zadań wyszczególnionych w tym dokumencie. Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do Administratora z prośbą o zmianę lub usunięcie swoich danych.

Wykorzystanie danych

Dane dotyczące Użytkowników zbierane są, aby umożliwić właścicielowi strony świadczenie usług, a także dla innych celów: wyświetlania treści z platform zewnętrznych, utrzymania kontaktu z Użytkownikiem i przeprowadzania analiz.

Informacje, jakie dane wykorzystywane są do jakich celów, znajdują się w kolejnych częściach tego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Dane zbierane są dla następujących celów osiąganych przy użyciu niżej wymienionych narzędzi:

 • Analiza

  Usługi umożliwiające Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu na stronie, a także śledzenie zachowania Użytkownika.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics jest to serwis umożliwiający Właścicielowi analizę ruchu we własnej witrynie, będący w posiadaniu Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje zebrane dane w celu śledzenia i badania ruchu na stronie, aby następnie przygotować raporty na podstawie aktywności Użytkowników, które może wykorzystywać za pośrednictwem innych usług Google.

  Google może wykorzystywać zebrane dane w celu spersonalizowania reklam w swojej własnej sieci reklamowej.

  Wykorzystywane dane osobowe: cookie i dane związane z użytkowaniem strony.

  Miejsce przetwarzania danych: USA – Polityka prywatnościOpt Out

 • Kontakt z użytkownikiem

   

  Formularz kontaktowy

  Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego Użytkownik upoważnia Administratora danych do wykorzystania swoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie, prośbę czy jakąkolwiek inną wiadomość otrzymaną od Użytkownika.

  Wykorzystywane dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko.

 • Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

   

  Te usługi pozwalają na wyświetlanie przez Użytkowników treści pochodzących z platform zewnętrznych, do których użytkownik dociera za pośrednictwem tej strony.

  Jeśli tego typu usługa pojawia się w Aplikacji, może ona gromadzić informacje dotyczące ruchu na stronach, na których dana usługa się pojawia, nawet jeśli Użytkownik nie korzysta z usługi.

 • Widget Google Maps (Google Inc.)

  Google Maps jest interaktywną mapą oferowaną przez Google Inc. Umożliwia ona wyświetlenie lokalizacji przedsiębiorstwa oraz zaplanowanie przez Użytkownika trasy dojazdu.

  Wykorzystywane dane osobowe: cookie i dane związane z użytkowaniem strony.

  Miejsce przetwarzania danych: USA – Polityka prywatności

 • Widget YouTube (Google Inc.)

  YouTube jest serwisem wideo będącym w posiadaniu Google Inc, który umożliwia zamieszczanie materiałów związanych z serwisem na swoich stronach.

  Wykorzystywane dane osobowe: cookie i dane związane z użytkowaniem strony.

  Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Dodatkowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych

Czynności prawne

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez Administratora danych dla celów prawnych, w sądzie lub w celu podjęcia ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego użytkowania tej Aplikacji lub usług powiązanych.

Użytkownik deklaruje, że ma świadomość możliwości wykorzystania jego danych osobowych przez Administratora na żądanie organów władzy publicznej.

Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych użytkowników

W uzupełnieniu do informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych usług czy zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Logi i konserwacja systemu

Ta Aplikacja może dla celów operacyjnych i konserwacyjnych gromadzić pliki zapamiętujące ruch Użytkownika w tej Aplikacji (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych danych osobowych (takich jak adres IP).

Informacje niezawarte w polityce prywatności

Więcej szczegółów dotyczących zbierania i przetwarzania danych osobowych przez tą Aplikację można uzyskać za pośrednictwem Administratora danych. Prosimy o wykorzystanie w tym celu danych kontaktowych zawartych na górze strony.

Prawa Użytkowników

Każdy podmiot ma prawo do zweryfikowania w dowolnym momencie czy jego dane osobowe są przechowywane przez Aplikację, a także skontaktować się z Administratorem danych w celu poznania ich treści i pochodzenia oraz weryfikacji poprawności. Użytkownik może żądać uzupełnienia, usunięcia, zaktualizowania lub poprawienia danych osobowych. Możliwe jest także przekształcenie ich do formy anonimowej lub zablokowania, jeśli zostały one przekazane z naruszeniem prawa. Wszelkie prośby kierować należy do Administratora danych wykorzystując dane kontaktowe zawarte na górze strony.

Ta aplikacja nie wspiera żądania “Do Not Track” (bez śledzenia).
Aby sprawdzić czy inne, powiązane z tą aplikacją, platformy wspierają żądanie “Do Not Track”, należy zapoznać się z polityką prywatności tych serwisów.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników poprzez wprowadzanie zmian na tej stronie. Dlatego zaleca się częste sprawdzanie polityki prywatności w celu zweryfikowania daty ostatniej modyfikacji, która podana jest na dole strony. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z pewnymi postanowieniami polityki prywatności, zaleca się zaprzestanie korzystania z Aplikacji oraz wysłanie prośby do Administratora danych o usunięcie danych osobowych. O ile nie zaznaczono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych przez Administratora danych.

Informacje dotyczące polityki prywatności

Administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie i przechowywanie danych w sposób zgodny z niniejszą polityką prywatności, która przygotowana została w oparciu o moduły generatora polityki prywatności Iubenda.

Definicje i adnotacje prawne

 

Dane osobowe (lub dane)

Jakakolwiek informacja dotycząca osoby fizycznej, prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, która może dzięki tej informacji zostać zidentyfikowana (nawet niebezpośrednio).

Dane związane z użytkowaniem strony

Informacje zbierane automatycznie przez tą Aplikację (lub podmioty zatrudnione do pracy przy tej Aplikacji), które mogą zawierać: adres IP, nazwę domeny komputera, z którego korzysta Użytkownik aplikacji, adres URI (Uniform Resource Identifier), czas przeznaczony na zapytanie, metodę wykorzystaną w celu przesłania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w zapytaniu, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (poprawna wysyłka, błąd itd.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, czas poświęcany poszczególnym czynnościom podczas wizyty (np. czas spędzony na każdej odwiedzanej podstronie) i inne szczegóły dotyczące historii wizyty, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji wyświetlanych podstron, oraz szczegółów dotyczących systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Każda jednostka korzystająca z Aplikacji, do której odnoszą się zbierane przez Aplikację dane personalne.

Przetwarzający dane

Osoba fizyczna, prawna, instytucja lub stowarzyszenie upoważnione przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych w zgodzie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych osobowych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna, prawna, instytucja lub stowarzyszenie (działające również wspólnie z innym Administratorem danych), decydujące o celach i metodach przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych w tym celu środkach, włączając środki bezpieczeństwa w ramach obsługi i korzystania z tej Aplikacji. Jeśli nie zapisano inaczej, Administratorem danych osobowych jest właściciel tej aplikacji.

Ta Aplikacja (lub Aplikacja)

Sprzęt komputerowy lub oprogramowanie, na którym zbierane są dane użytkownika.

Cookie

Mały plik danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika.


Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej, ARGAL POLSKA Sp z.o.o. gwarantuje wszystkim Użytkownikom witryny przekazanie informacji o tym, czym są cookies oraz w jakim celu się je stosuje, aby użytkownicy mogli samodzielnie zdecydować czy akceptują wykorzystywanie cookies na swoich urządzeniach, czy też nie.

Cookie to mały plik tekstowy zawierający unikatowy numer identyfikacyjny. Anonimowy numer przenoszony jest z witryny na urządzenie Użytkownika, aby umożliwić zidentyfikowanie urządzenia (ale nie Użytkownika) oraz monitorowanie aktywności z urządzenia na danej stronie internetowej.

Cookies podzielone zostały na 4 kategorie, w zależności od pełnionej funkcji:

 • Cookies bezwzględnie konieczne
 • Cookies jakościowe
 • Cookies funkcjonalne
 • Cookies targetowania i cookies dla celów reklamowych

Strona www.argalpompy.pl należąca do ARGAL POLSKA sp z.o.o. wykorzystuje trzy pierwsze kategorie plików cookies, dla których stosowania nie jest wymagana zgoda.

 1. Cookies bezwzględnie konieczne: Te pliki cookies umożliwiają poruszanie się po serwisie i korzystanie z jego funkcjonalności, m.in. w miejscach wymagających logowania.
 2. Cookies jakościowe: Te pliki cookies zbierają informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z serwisu, które podstrony odwiedzają najczęściej oraz czy Użytkownicy otrzymują jakiekolwiek komunikaty o błędzie. Te pliki cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika. Wszystkie informacje zbierane za pomocą tych plików cookies są agregowane i dlatego Użytkownicy pozostają anonimowi. Są one stosowane wyłącznie w celu usprawnienia działania strony internetowej.
 1. Ten serwis korzysta z cookies Google Analytics: generowane przez cookie informacje dotyczą użytkowania witryny (łącznie z adresem IP). Są one przekazywane i przechowywane przez Google na jego serwerach w celu: śledzenia i analizowania ruchu Użytkownika na stronie, przygotowywania raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług powiązanych z aktywnościami i korzystaniem z Internetu.
 2. Cookies funkcjonalne: Te pliki cookies pozwalają na zapamiętanie wyborów, jakich dokonał Użytkownik (takich jak nazwa użytkownika czy preferowany język, kraj pochodzenia) w celu dostosowania oferty do jego indywidualnych potrzeb. Te pliki cookies mogą być także wykorzystywane w celu udostępnienia Użytkownikowi funkcjonalności, z których chce skorzystać, takich jak odtworzenie nagrania wideo czy możliwość zamieszczenia komentarza na blogu. Te zbierane przez cookies informacje są anonimowe i nie wymagają śledzenia ruchu i aktywności Użytkownika w innych witrynach.

Proszę zwrócić uwagę, że niektóre funkcje na stronie mogą okazać się niedostępne po dezaktywowaniu cookies!

Jak wyłączyć cookies na wybranych przeglądarkach

 • Internet Explorer, wybierz “Narzędzia”, następnie “Opcje Internetowe”, “Ustawienia prywatności” i zmień ustawienia dotyczące cookies
 • Firefox, wybierz “Narzędzia”, następnie “Opcje”, “Prywatność” i zmień ustawienia dotyczące cookies
 • Chrome, wybierz “Ustawienia”, następnie “Pokaż ustawienia zaawansowane…” i “Ustawienia treści” w miejscu dotyczącym prywatności
 • Safari, wybierz “Ustawienia”, następnie “Prywatność” w sekcji “Zablokuj Cookies” ustal preferowaną przez siebie politykę dotyczącą cookies
 • Safari na urządzeniach mobilnych, iPhonie i iPadzie, wybierz “Ustawienia”, znajdź “Safari” w menu po lewej stronie, “Prywatność i bezpieczeństwo”, i zarządzaj ustawieniami cookies.

Aby wyłączyć cookies w serwisach zewnętrznych (Google, Facebook, Twitter itd.), należy odwiedzić ich ustawienia.

Nota prawna

Uwaga dla użytkowników z Unii Europejskiej: ta polityka prywatności spełnia zobowiązania wynikające z Art. 10 Dyrektywy EC n. 95/46/EC, zgodnie z przepisami Dyrektywy 2002/58/EC, zmienionej Dyrektywą 2009/136/EC, o cookies.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się bezpośrednio do tej Aplikacji.